Vedtekter

Vedtekter for foreningen Hamarregionen Utvikling

Organisasjonens navn er: Hamarregionen Utvikling og ble stiftet 23. mai 2006


§ 1    Formål

§ 1: Navn.                                  
Organisasjonens navn er Hamarregionen Utvikling.  Den offisielle forkortting av organisasjonens navn er HrU.

§ 2: Deltagere.


Hamarregionen Utvikling er et frittstående og selvstendig rettssubjekt stiftet av kommunene Hamar, Stange og Løten. 
Organisasjonen er åpen for medlemskap av bedrifter, finansinstitusjoner, næringsforeninger/organisasjoner og offentlige/halvoffentlige institusjoner med tilknytning til næringslivet i Hamarregionen. 
Ringsaker kommune og bedrifter, finansinstitusjoner, næringsforeninger/organisasjoner og offentlige/halvoffentlige institusjoner med tilknytning til næringslivet i Ringsaker har også adgang til å tegne medlemskap. Medlemskap godkjennes av rådets styre.

§ 2: Formål

Hamarregionen Utviklings formål er å skape mer ”trøkk” i næringsutviklingen i Hamarregionen gjennom å:
-    Skape et aktivt og kompetanserikt miljø for næringsutvikling
-    Bistå i utvikling av regionens næringsliv og næringsklynger
-    Stimulere til nyetableringer, nyskaping og vekst i bedrifter, med særlig vekt på ungt entreprenørskap
-    Markedsføre Hamarregionen som Innlandshovedstad overfor næringsliv, offentlige institusjoner og samfunnet for øvrig
-    Utvikle regionens infrastruktur; veg, jernbane, nett/bredbånd
-    Bidra til stimulering og utvikling av unike forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer
-    Profilere og markedsføre regionen som en enestående bo-, arbeids-, lærings- og næringsregion

HrU skal være et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ og fungere som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen.
Videre skal HrU fremme samarbeidet mellom de lokale og regionale næringsutviklingsaktører og ulike næringsinteresser i regionen.

§ 4: Finansiering.

Hamarregionen Utvikling finansieres ved tilskudd fra eiere og partnere i hht egen partnerskapsavtale, samt sekretariats- og prosjektinntekter.  Ved tegning av medlemskap, kreves medlemsavgift og serviceavgift etter satser fremforhandlet og vedtatt på årsmøtet.


§ 5: Organisasjon

Hamarregionen Utvikling består av styre og administrasjon med årsmøtet som organisasjonens høyeste organ.

§ 6: Årsmøtet

Årsmøtet innkalles av styret med minimum 3 ukers varsel med annonse i lokalpressen og utsendelse til medlemmene av saksliste, årsmelding, revidert regnskap, budsjett, eventuelt innstilling fra valgkomiteen, eventuelt forslag til vedtektsendringer og andre saker som styret ønsker å fremlegge for årsmøtet. 

Ordinært årsmøte avholdes på vårparten,  innen 30. april.  I tillegg avholdes et budsjett-/strategimøte på høsten.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret gjør vedtak om det, eller dersom minst halvparten av medlemmene skriftlig krever det. I så fall skjer innkalling med minst syv – 7 – dagers varsel.

Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

1.    Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen.
2.    Styrets årsmelding.
3.    Revidert regnskap.
4.    Eventuelle vedtektsendringer
5.    Fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift
6.    Valg av styreleder, medlemmer til styret, personlige varamedlemmer og valgkomite på 3 medlemmer
7.    Valg av revisor
8.    Forslag fra medlemmer eller andre saker det er naturlig at årsmøtet behandler.

Budsjett-/strategimøte på høsten skal behandle følgende saker:
Budsjett.
Strategi og arbeidsform.

Hvert medlem i HrU har en stemme.
Stemmelikhet ved personvalg avgjøres ved loddtrekning. I andre saker med stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 7: Styret

Hamarregionen Utvikling ledes av et styre som består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 av styremedlemmene med varamedlemmer velges politisk - en fra hver av de tre deltakende kommunene. De øvrige 4 styremedlemmer og varamedlemmer velges fra næringslivet.   Næringslivsrepresentantene i styret bør representere et bredt spekter av bransjer. 
Styrets medlemmer velges for to – 2 – år. Styrets medlemmer kan gjenvelges.
Styret er beslutningsdyktig når styreleder og 3 – tre – medlemmer er tilstede.  Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styret skal ha regelmessige møter.  Ved innkalling til styremøter skal det følge saksliste. 
Signatur gis til to medlemmer av styret i fellesskap.  Styret kan meddele prokura.
Daglig leder møter i styret med tale- og forslagsrett. 
Det skal føres protokoll i styremøtene som undertegnes av styrets frammøtte medlemmer.

Styrets oppgaver.

-    Utforme klart mandat for daglig leder, samt premisser og krav til øvrig ledelse/administrasjon
-    Ansette daglig leder og fastsette dennes lønnsforhold
-    Utforme organisasjonens strategi
-    Sette i verk de prosjekter og arbeider det finner hensiktsmessig.
-    Søke å samordne arbeidet med andre institusjoner og organisasjoner som arbeider på tilgrensede områder.
-    Behandle de saker og planer som fremlegges av administrasjonen.
-    Kan oppnevne rådgivende utvalg for bestemte prosjekter eller fagområder. Også ikke-medlemmer kan oppnevnes til slike utvalg.
-    Forberede årsmøtet og holde medlemmer og offentligheten underrettet om virksomheten gjennom årsmeldinger og eventuelt særskilte meldinger.
-    Kan gi uttalelser overfor myndighetene eller offentlige organer i saker som faller inn under HrUs formålsparagraf.

§ 8: Administrasjonen.

Hamarregionen Utvikling ledes av en administrasjon etter retningslinjer trukket opp av styret, med en daglig leder som ansvarlig.  Daglig leder ansettes av styret. Administrasjonen fører protokoll over årsmøter, utarbeider forslag til budsjett, regnskap og årsmelding for styret, som styret forelegger årsmøtet for avgjørelse.

§ 9: Vedtektsendringer.


Endringer i vedtektene for Hamarregionen Utvikling kan foretas på ordinært årsmøte. For vedtektsendringer kreves  2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer fra andre enn styret, må være fremsatt før 1. februar.

§ 10: Oppløsning.

Hamarregionen Utvikling kan besluttes oppløst. Oppløsningsvedtak krever 2/3 flertall av frammøtte medlemmer på årsmøtet. Hvis forslaget ikke oppnår tilstrekkelig flertall ved første gangs behandling, skal et nytt møte avholdes innen en mnd. Oppløsning kan da skje med simpelt flertall. Forslag om oppløsning fremsatt av medlemmer som ikke er medlem av styret må være fremsatt før 1. februar. Ved oppløsning skal næringsrådets aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutviklingen i regionen etter nærmere bestemmelser som stifterne tar beslutning om (ref. § 2).

Copyright © 2015 Hamarregionen Utvikling